Risico analyse

First things first/ risico – analyse en bepalen van uw beleggingsstrategie

Het aanbieden van financiële instrumenten waartoe ook beleggingsproducten behoren is aan strenge Europese en nationale regelgeving onderhevig. De Assurmifid – gedragsregels dienen door elke professionele financieel dienstverlener nauwgezet te worden nageleefd. De sectorregulator FSMA ziet er immers streng op toe dat de nodige transparantie naar de consument wordt geboden, en dat deze laatste zich ten volle bewust is van de consequenties en mogelijke risico’s die inherent met bepaalde producten zijn verweven.

Om potentieel onaangename gevolgen te vermijden stellen we eerst samen uw beleggersprofiel op. Dit profiel is een maatstaf voor uw risicodraagkracht (hoeveel risico kan u objectief gezien maximaal dragen) en uw risicobereidheid (hoeveel risico wenst u zelf te nemen)?

Op basis van dit beleggersprofiel wordt bepaald wat voor u de beste beleggingsstrategie is. Aan elk van deze strategieën is een referentieportefeuille verbonden. De referentieportefeuilles geven de ideale spreiding weer tussen de verschillende beleggingsvormen (beleggingsfonds, kasbon, obligatie, notes, …) en vormen de basis voor ons beleggingsadvies op maat.

(zeer) Defensieve strategie : u gaat voor absolute veiligheid of kapitaalgarantie boven een aantrekkelijk(er) rendement.  

Neutrale strategie: u zoekt het gepaste evenwicht tussen rendement en risico om op middellange tot lange termijn een beter resultaat te halen.

Dynamische strategie: u hebt geen schrik van de volatiliteit van de beleggingen in uw portefeuille.

Offensieve strategie: is enkel geschikt indien rendement met het oog op sterke vermogensaangroei primeert en u niet wakker ligt van kapitaal- of rentegaranties.

Het accuraat bepalen van uw profiel gebeurt op basis van een objectieve checklist die de sector en regelgever hebben opgesteld in functie van uw beleggerservaring, - kennis en genoten financieel onderricht, risicodraagkracht en risicobereidheid. Dit alles kadert in de wettelijk verplichte informatieverplichting door de financieel tussenpersoon.
Uw beleggersprofiel vormt de basis voor ons beleggingsadvies.

Tot slot enkele vuistregels:

  • Voorzie steeds in een voldoende grote spaarreserve voor (on)voorziene uitgaven
  • Maak optimaal gebruik van de fiscale voordelen van (aanvullend) pensioensparen
  • Beleg gespreid
  • Beleg nooit met geld dat u op korte termijn niet kan missen (beleggingshorizon minimum 5 à 10 jaar) in obligaties, aandelen, kasbons, …
  • voorzie regionale spreiding (nationaal, Europees, VS, Azië)
  • beleg in diverse sectoren
Wij wijzen u er u tevens op dat u afgezien van ons advies middels financiële en productfiches die wij u van rechtswege aanbieden bij elk door ons geformuleerd voorstel, ook veel andere nuttige informatie kan terug vinden in het documentcenter van deze webstek.